Seniors

Kai Dowding '16

Kai Dowding (Pomona, '16)

LAMS minor

Language: Latin

Simone Prince-Eichner '16

Simone Prince-Eichner (Pomona, '16)

LAMS minor

Language: Arabic

Juniors

Nathan Johnson '17

Nathan Johnson (Pomona '17)

LAMS minor

Language: Arabic

Ana Nuñez '17

Ana Nuñez (Pomona '17)

LAMS major

Language: Latin

J. D. Kieffer '17

J. D. Kieffer (Pomona '17)

LAMS minor

Language: Arabic

Elisabeth Mayer (Scripps '17)

Elisabeth Mayer (Scripps '17)

LAMS minor

Language: Arabic

Madeleine Minke '17

Madeleine Minke (Pomona '17)

LAMS major

Language: Arabic

Jordan Shaheen '17

Jordan Shaheen (Pomona '17)

LAMS major

Language: Latin

Jessica Tan '17

Jessica Tan (Pomona '17)

LAMS major

Language: Arabic